3.1 WORLD

Area of Article : ALL

Article Image

VOL- 3, ISSUE- 1, PUNE RESEARCH WORLD (ISSN 2455-359X) JIF 3.02

Editor-in-Chief

ABSTRACT

PUNE RESEARCH WORLD 

AN INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES

( ISSN  2455 - 359X  ONLINE )  (JIF 3.02)

 VOLUME 3 , ISSUE - 1  (MAR TO MAY 2018)

3.1.1 WORLD

Area of Article : ECONOMICS

Article Image

ROLE OF MSMES IN PROMOTING ENTREPRENEURSHIP IN INDIA

DR. GAONKAR GOPALAKRISHNA M.

ABSTRACT

MSMEs play a notable role in economic and social development, thereby providing flip to entrepreneurship, as they have inherent features of being innovative and responsive to changing market changing aspects. Here, definitions of entrepreneurship means typically focus on the launching and running of businesses, due to the high risks involved in it. There are so many institutes and organizations which are involved in entrepreneurship development activities and there are people who join these programmes as a stepping stone to become entrepreneur, but in the midst of all these system, MSMEs by giving real platform tries to promote entrepreneurial opportunity. As per the study it is certain   that MSMEs are tower of strength  to create entrepreneurs pool and such entrepreneurs  could play a vital role in the development of the economy. In the process of its growth certainly help to create big entrepreneurs in the system. MSMEs are provide a huge platform to build sound business venture. The phrase small is beautiful is real truth for visionaries in the entrepreneurial world

Key words:  Entrepreneurship, MSME, Establishments and Proprietors.

3.1.2 WORLD

Area of Article : COMMERCE

Article Image

LABOUR WELFARE (TEXTILE INDUSTRY) – A QUEST OF INDIA

DR. B. R. GADAVE

ABSTRACT

The textile plays a vital role in human life. Textile industries are one of the important industries of India for earning Foreign Exchange and giving employment to lakhs of workers. Because of being a highly labor intensive industry it needs to concentrate more in the area of employee welfare. As per the study, Welfare measures plays important role in employee satisfaction and it results in improved quality of work life. Employee welfare defines as “efforts to make life worth living for workmen”. These efforts have their origin either in some statute formed by the state or in some local custom or in collective agreement or in the employer’s own initiative. This research paper deals with the labour welfare in India a Quest.

Keywords : Textile, Foreign Exchange, Intensive, Welfare, Workmen, Statute, Quest.

3.1.3 WORLD

Area of Article : LANGUAGE

Article Image

VALUE-BASED EDUCATION: A VEHICLE TO SPIRITUAL AWAKENING

DR. ASHA ARORA

ABSTRACT

Value-Based Education is an indispensable requirement of society. With the bookish knowledge, man becomes a man, but not a human-being. To be a human-being, one needs some qualities as truth, honesty and generosity etc. in one’s personality. Today’s education teaches the man how to survive but not how to live a gentle and qualitative life. The aim of education is first to build up character, and then to impart knowledge, this has now been completely forgotten. From time to time, many social-reformers, saints and authors have emerged on the cultural and literary scenes who have advocated the importance of Value-Based Education in society. For example, Swami Vivekanand,  Rabindra Nath Tagore, Mahatma Gandhi, Jawahar Lal Nehru, Kabir,  Guru Nanak Dev who with their thoughts and works have inspired the future  generation. Even the teachings of scriptures like Rigveda, Gita and Bible etc. propagate the importance of moral values in education. This paper attempts to exemplify the thoughts and teachings of the scriptures, social-reformers and authors that act , in an indirect way, as a vehicle of spiritual awakening to man.

Key words: Indispensable, generosity, personality, scriptures, spiritual awakening.

3.1.1 वर्ल्ड

Area of Article : शिक्षणशास्त्र

Article Image

सुख, दुःख व आनंद या मानसिक प्रकियांचा व्यक्तीच्या मनावर झालेल्या परिनामाचा अभ्यास

प्रा. डॉ. कांबळे गोविंदराव शंकरराव

ABSTRACT

      laiw.kZ ekuotkrhP;k vR;ar xjtsph xks’V dk;\ ek.kwl ,o<k d”kklkBh jkcrks\ fdaok tx.;klkBh vkgkj] funzk oxSjs uSlfxZd xjtk iw.kZ djrkuk ekuokyk dk; go vlr\ rj lq[k QDr lq[kkus txrk ;koa ,o<hp R;kph vis{kk vlrs-  

3.1.2 वर्ल्ड

Area of Article : मराठी साहित्य

Article Image

जयवंत दळवींच्या नाटकातील स्त्री रूपे

प्रा. दादासाहेब नारायण डांगे

ABSTRACT

t;oar nGoh ejkBh lkfgR;kps izeq[k ys[kd vkgs- ejkBh lkfgR;kP;k loZ izdkjkae/;s R;kauh fy[kku dsysys vkgs- ijarq ukVd ys[ku gk nGohapk vR;ar vkoMhpk fo”k;- Lokra«;kuarjP;k dky[kaMkrhy izeq[k ukVddkjkae/;s nGohaps ieq[k LFkku vki.kkal fnlwu ;srs- ejkBh ukV~; lkfgR;kP;k fodklke/;s nGohaps eksBs ;ksxnku vkgs- orZeku lekt thoukcn~ny nGoh vR;ar tkx#d gksrs- R;kauh rRdkyhu lektke/;s fnlwu ;s.kkÚ;k fofo/k leL;kaps okLrfod fp=.k vkiY;k ukVdkan~okjs dsysys vkgs- vkiY;k oS;fDrd thoukrhy vuqHkokauk ukVdkaP;k #ikus izR;{k lkdkj dj.kkÚ;k ukVddkjkae/;s vk?kkMhps ukVddkj Eg.kqu t;oar nGohauh b-l- 1973 rs 1994 ;k dky[kaMkr ,dw.k 20 l’kDr vkf.k ntsZnkj ukVdsa ejkBh jaxHkwehyk fnysyh vkgsr

3.1.3 वर्ल्ड

Area of Article : मनोविज्ञान

Article Image

सामजिक समस्याएँ उनके मनोवैज्ञानिक कारण एवम् अवधारणा और उपागम

डॉ. छाया आर. सूचक

ABSTRACT

±¼ü}¢¢Ý „}¢² }¢ïæ ã}¢¢Úï „}¢¢… }¢ïæ „¢}¢¢ç…ÜU „}¢S²¢»¡ Ï¢Éè ãñ J }¢¢ÎÜU Îíò¢ïæ ÜU¢ „ï±Ý, }¢lТÝ, ¥¢æ¼ÜU±¢Î, x¢ÚèÏ¢è, Ï¢ïÚ¢ï…x¢¢Úè ¥¢ñÚ ¥ÐÚ¢{ òçQUx¢¼ „}¢S²¢»æ Ýãèæ ãñæ çÜU‹¼é …Ý„¢{¢Ú‡¢ ÜU¢ï „¢}¢¢‹² MÐ „ï Ðí|¢¢ç±¼ ÜUÚ¼è ãñ J òçQUx¢¼ „}¢S²¢ ±ã ãñ …¢ï »ÜU òçQU ²¢ »ÜU „}¢êã ÜU¢ï Ðí|¢¢ç±¼ ÜUÚ¼è ãñ J ©„ÜU¢ „}¢¢{¢Ý ©„ òçQU/„}¢êã ÜUï çÝÜUż}¢ ±¢¼¢±Ú‡¢ }¢ïæ ã¢ï¼¢ ãñ J §„ÜUï ç±ÐÚè¼ …Ý-籯² ±ã ãñ ç…„ÜU¢ ÐêÚï „¢… ÐÚ ²¢ „}¢¢… ÜUè Ï¢ÇGè „æw²¢ ÐÚ Ðí|¢¢± ÐÇG¼¢ ãñ J »ÜU „}¢¢…ࢢ›è ÜU¢ Hÿ² ²ã …¢ÝÝ¢ ã¢ï¼¢ ãñ çÜU „}¢¢… ÜUè „æڙݢ¥¢ïæ ÜUï ÜU¢²ü-çݱ¢üã }¢ïæ ²ï „}¢S²¢»æ çÜU„ ÐíÜU¢Ú ©yÐ‹Ý ã¢ï¼è ãñæ J ±ã „}¢¢…ࢢ›è „}¢¢… }¢ïæ ¥¢Ð„è „}Ï¢æ{¢ïæ ÜUï ç±ç|¢ó¢ „æMТïæ ÜUè ÜU¢²üÐ퇢¢Hè ÜU¢ ¼ƒ¢ H¢ïx¢¢ïæ ÐÚ ©ÝÜU¢ v²¢ Ðí|¢¢± ÐÇG¼¢ ãñ, ÜU¢ ¥Š²²Ý ÜUÚ¼¢ ãñ J ±ã §Ý „}¢S²¢¥¢ïæ ÜUï „}¢¢{¢Ý ÜUï çH²ï ²ã Îﶼ¢ ãñ çÜU „¢}¢¢ç…ÜU „æڙݢ¥¢ïæ ÜU¢ çÜU„ ÐíÜU¢Ú ÐéÝx¢üÆÝ ã¢ï „ÜU¼¢ ãñ »±æ „¢}¢¢ç…ÜU ò±Sƒ¢¥¢ïæ ÜUè çÜU„ ÐíÜU¢Ú ÐéÝ: „æڙݢ ã¢ï „ÜU¼è ãñ J ç„h¢‹¼ ÜU¢ï Ðí²¢ïx¢ „ï …¢ïÇGÝï ÜUï ÈUHS±MÐ „}¢S²¢ ÜUï „}¢¢{¢Ý ÜUï çH²ï »ÜU ±ñ¿¢¢çÝÜU ÐíçÚÐíïÿ² ç}¢H …¢¼¢ ãñ J

3.1.4 वर्ल्ड

Area of Article : शिक्षणशास्त्र

Article Image

माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थांची अध्ययन परिस्थिती व शालेय संपादणूक यांच्यातील सहसंब

प्रा. दिपक प्रभाकर बाविस्कर आणि प्रा. डॉ. डी. ए. सूर्यवंशी

ABSTRACT

¯ÖÏßÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­ÖÖŸÖ ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôêŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß †¬µÖµÖ­Ö ¯Ö׸üÛã֟Öß †Ö×Ö ¿ÖÖ»ÖêµÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖæú µÖÖŸÖᯙ ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖÔ­ÖÖŸ´Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­Ö ¯Ö¨üŸÖߟÖᯙ ÃÖ¾ÖìÖÖÖŸ´Öú-ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸ´Öú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­Ö ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. ‹æúÖ 160 ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öß ×­Ö¾Ö›ü ÃÖÆêüŸÖæú ­Ö´Öã­ÖÖ ×­Ö¾Ö›ü ¯Ö¨üŸÖß­Öê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß. †¬µÖµÖ­Ö ¯Ö׸üÛã֟Öß“Öê ´ÖÖ¯Ö­Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ›üÖò. ¸üÖ´Ö¯ÖÖ»Ö ØÃÖÆü µÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ †¬µÖµÖ­Ö ¯Ö׸üÛã֟Öß ¿ÖÖê׬֍êú“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖӍú×»ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂ֝ÖÖÃÖÖšüß ¾Ö †£ÖÔ×­Ö¾ÖÔ“Ö­Ö »Ö־֝µÖÖÃÖÖšüß ×¯Ö†¸üÃÖ­Ö“ÖÖ ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖãÖúÖ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏßÖãŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­ÖÖ“Öê ׭֍úÂÖÔ Æêü, ÖÏÖ×´ÖÖ ¾Ö ¿ÖÆü¸üß ³Ö֐ÖÖŸÖᯙ ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôêŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß †¬µÖµÖ­Ö¯Ö׸üÛã֟Öß¾Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤üÖæú µÖÖŸÖ ¬Ö­ÖÖŸ´Öú ÃÖÆüÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ×¤üÃÖæ­Ö µÖêŸÖÖê.