5.6 SCHOLAR

Area of Article : ALL

Article Image

VOL- 5 ; ISSUE 6 - PUNE RESEARCH SCHOLAR (ISSN 2455-314X) JIF 3.14

Editor-in-Chief

ABSTRACT

PUNE RESEARCH SCHOLAR 

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL

( ISSN 2455  -  314X  ONLINE )

 VOLUME 5 , ISSUE - 6 (DEC -2019 TO JAN 2020) (JIF 3.14)

5.6.1 SCHOLAR

Area of Article : MANAGEMENT

Article Image

MARKETING AND UNETHICAL PRACTICES

DR. DAMAYANTI REUEL PREMIER

ABSTRACT

Ethics is a code of values and principles that govern our actions regarding what is right and what is wrong. Ethics helps to shape our behavior when we are faced with a moral dilemma. Ethical standards differ around the world. Almost all areas face Ethical problems. Marketing Ethics is an applied ethics wherein marketer deals with moral principles behind the operations and regulation of marketing activities. Marketing activities are surrounded by ethical as well as unethical practices. Marketing approach of every company is different. Marketer might face dilemmatic situation about expectation from business and conduct of various transactions that might create conflict between ethical and unethical practices. Various unethical practices in marketing can be with reference to advertising, promotion, pricing, deceptive marketing, anti-competitive practices etc. Study tries to understand the unethical practices in marketing. Study is based on primary as well as secondary data. Structured questionnaire is used for collecting information. Primary data is collected from undergraduate marketing students in order to understand their thoughts, ideas and perception regarding marketing practices.

Key words: - Ethical dilemma, unethical practices, marketing ethics  

5.6.2 SCHOLAR

Area of Article : SOCIAL WORK

Article Image

BEST FIELD WORK PRACTICES: INCREASING UNIVERSAL HUMAN VALUES AMONG SOCIAL WORK STUDENTS

MUNKIR JAINUL MUJAWAR

ABSTRACT

Values in human life have an importance which is guidelines about noble life and directing the practical and ideals rules of human behaviour. Behaviour of humans is concerned with environment and the humans are the part and parcel of environment, hence education of universal human values related to environment is needed.  Social Work has equal importance of theory and practice. Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune has started practice oriented field work in 2008-09 which is called Issue Based Field Work. The aim of this field work pattern is to increase both theoretical and practical knowledge of the student in social work. Since 2014 Vidyapeeth has selected the main theme for field work as ‘Man, Health and Environment’ and students select different sub themes under this theme for field work with the intension to increase Universal Human Values among students and also within society by doing field work activities. The purpose of this paper is to define the basic concept of Issue Based Field Work and how it impact on social work students to increase the values and knowledge about environmental. This paper is based on secondary data. Through this field work practice students of social work can learn and implement the environment related social work values in society.

Key Words: Issue Based Field Work, Man, Health and Environment, Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Students Social Worker, Human Values.

5.6.3 SCHOLAR

Area of Article : POLITICAL SCIENCE

Article Image

SOCIAL MEDIA AND POLITICS

DR. SAWANT RAJU KALMESH

ABSTRACT

Social Media mirrors the real world and is all about conversations. Social media facilitate the interactive web by engaging users to participate in, comment on and create content as means of communicating with social graph, other users and the public. Social media has emerged as a major tool where citizens are able to talk about the issues of day to day life and also of national importance. In 21st century, Facebook, Twitter and You tube are not just innovations in the internet world, but are fast emerging as influencers and opinion creators. 

5.6.1 स्कॉलर

Area of Article : इतिहास

Article Image

पवित्रशास्त्राचा आरशातून आत्मिक सबळता आणि पवित्रता :- एक परीक्षण

वळवी विश्वास गोरखनाथ

ABSTRACT

           "पवित्रता ही एक आज्ञा आहे आणि त्या आज्ञेचे  पालन करणे हे प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्तीसाठी क्रमपात्र आहे.कारण आपला देव पवित्र आहे म्हणून त्याची संतान ही पवित्रच पाहीजे.देवाचे राज्य ख्रिस्ती मनुष्याच्या पवित्रतेमुळे वाढते.देवाच्या सानिध्यात जाण्याअगोदर प्रत्येक याजक हा पापाचा कोकरा बळी करून आणि पापांभिकार करूनच परमपवित्रस्थानात प्रवेश करत असे.आपला देव अनाधि-अनंत आणि सार्वकालिक पवित्र असा देव आहे.त्याचे भक्ती करणारे दास हे पवित्र जीवन व्यतीत करून आपल्या प्रभूला प्रदर्शित करीत असतात.म्हणून जॉन मैकआरथर म्हणतात "देव पवित्र आहे आणि त्याची उपासना पवित्र होऊनच केली पाहिजे त्याच्या पवित्रतेची व्याख्या करायची ठरविल्यास असे म्हणता येईल "पवित्रता म्हणजे अद्वितीय अनन्यसाधारण असणे किंवा मनुष्यप्राण्यापासूनचे त्याचे कमालीचे वेगळेपण होय.त्याच्या ठायी कोणतीही उणीव,दोष, पाप,आणि चूक नाही.तसेच तो सर्वस्वी नीतिमान आहे-तो संपूर्ण पवित्र आहे आणि त्याची उपासना करण्यासाठी आपल्याला मूलभूत जाणीव असायला पाहिजे की देव पवित्र आहे"  पवित्रता ही एक मूलभूत जाणीव आहे,ही जाणीव प्रत्येक ख्रिस्ती मंडळीला आणि व्यक्तीला पवित्र आत्मा करून देत असतो पण त्याला जो प्रतिसाद देतो त्यालाच पवित जीवन जगण्याची जाणीव रोज होते." कारण जिथे तुझे धन आहे तिथे तुझे मन लागून राहील "

5.6.2 स्कॉलर

Area of Article : हिंदी साहित्य

Article Image

शांताकुमार के कविताओं में राजनीतिक चित्रण

डॉ. मंजूर चांदभाईसैय्यद और श्री नितीन दत्तात्रेय पंडित

ABSTRACT

^jktuhfr eryc jkT; dh og  uhfr ftlds vuqlkj iztk 'kklu rFkk ikyu vkSj vU; jkT;ksa ls O;ogkj gksrk gSA* jktuhfrd dk vFkZ jktuhfr ls laca/kh vFkkZr tks jkT; 'kklu pykrk gS] rFkk iztk ij 'kklu djrk gS ,oa vU; jkT;ksa ds lkFk O;ogkj gksrk gSA jktuhfrd esa jktuhfr laca/kh O;ogkj ,oa tks ?kVuk] ckrsa gksrh gS mls jktuhfrd dk;Z dgrs gSA lkfgR; esa jktuhfr laca/kh tks fopkj vkrs gS mls jktuhfrd lkfgR; dgk tkrk gSA lkekftd ifjos'k vkSj jktuhfr dk laca/k vaR;r futh gSA xkWao dh lkekU; ls lkekU; ?kVuk,Wa jktuhfr ls izpfyr gksrh gSA jktuhfr vkSj lekt ,d nwljs ls tqM+s gS fQj Hkh jktuhfr ls lkekftdrk dh n`f"V ls vyx ekuuk gksxk jktuhfr ds varxZr fof'k"V lekt dk usr`Ro] lHkk,Wa] xqVckth] vk;kstu&fu;kstu] dk;Zdze iapk;r] iqfyl Fkkuk] tsy] pquko] U;k;ky;] xqaMkxnhZ jk"Vªh; ioZ] jk"VªHkfDr] vkfn laca/kh vusd ckrsa lekfgr jgrh gSA

5.6.3 स्कॉलर

Area of Article : इतिहास

Article Image

गांधी : एक असामान्य नेतृत्व

अरुण एस. वाहूळ

ABSTRACT

      जागतिक इतिहासाकडे एक दृष्टीक्षेप टाकल्यास आपणास जाणवते की जगामध्ये ज्या नेत्यांनी देशातील स्वातंत्र्य संग्रामात, युध्दात महत्वाची भूमिका बजावली होती त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर सत्तेपासून दूर जाता देशाची सत्ता स्वतःच्या हातामध्ये ठेवली. देशाचे सर्वोच्च पद स्वतःकडे घेऊन देशाला नेतृत्व दिले. जॉर्ज वॉश्गिंटन पासून ते नेल्सन मंडेला पर्यंत असेच चित्र पाहण्यास मिळते. पण गांधी या गोष्टीला अपवाद होते. त्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले पण ते सत्तेत सहभागी झाले नाही. त्यांनी सत्तेच्या राजकारणाचा भाग होता. देशाचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रत्यक्ष लोकांमध्ये जाऊन काम करण्यास सुरुवात केली. गांधींच्या राजकीय नेतृत्वाचा तो एक वेगळा गुण होता, जो त्यांच्या कार्याकडे पाहिल्यानंतर दिसतो.

5.6.4 स्कॉलर

Area of Article : अर्थशास्त्र

Article Image

राष्ट्रीय कृषी धोरण व झालेल्या प्रभावाचे अध्ययन

डॉ. नीता धर्माधिकारी

ABSTRACT

        कृषी अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर देशाच्या सरकारी धोरणाचा प्रभाव पडतो. भांडवलवादी राष्ट्रात सरकार कृषी उत्पादनाचे मूल्य निर्धारित करून उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न केला जातो. भारत हा विकसनशील देश आहे, त्यामुळे कृषीच्या विकासासाठी सरकारी धोरण आखणे महत्वाचा टप्पा आहे. कृषकांना खाद्यान्नात आत्मनिर्भरता देणे, कच्च्या मालाची उपलब्धतता करून देणे, श्रमिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, ग्राहकांना योग्य दराने वस्तू देणे, राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करणे हे महत्वपूर्ण उद्देश धोरणाद्वारे साध्य होऊ शकतात. कृषी क्षेत्राचे व्यापक स्वरूप पाहता त्यात सरकारच्या सहकार्याशिवाय कृषीचा विकास करणे शक्य नाही. कृषी कृषी सहाय्यक क्षेत्राच्या विकासाकरिता सरकारची भूमिका महत्वाची आहे. कृषी धोरणात अल्पविकसित राष्ट्रांमध्ये कश्या प्रकारे राबवितात तिचा प्रभाव कसा होऊ शकतो, याचे अध्ययन या पेपरमध्ये करण्यात आले आहे.

मूळशब्द:-  कृषी, अर्थव्यवस्था, धोरणे, सरकार, विकास

5.6.5 स्कॉलर

Area of Article : मराठी साहित्य

Article Image

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे सामाजिक योगदान

डॉ. देवयानी व्ही. चव्हाण

ABSTRACT

      jk"Vªlar rqdMksth egkjkt gs folkO;k ’krdkrhy ;qx iq:"k- ekuork] lektokn vkf.k loZ/keZleHkkokpk iqjLdrkZ o jk"Vªh; fopkjkapk Fkksj fopkjoar Eg.kwu R;kaps LFkku egRokps vkgs- lektkyk fn’kk n’kZfo.kkjs vkf.k lektkP;k mUurhlkBh o mUu;uklkBh vkiys vk;q"; lefiZr dj.kkjs fdz;k’khy lar gksrs- lk/kusP;k vR;qPp f’k[kjkojhy ,d egku riLoh- fulxkZP;k lkfUUk/;kr jkgwu vkiY;k Ük)k iz[kj d:u] vkiY;k ok.khus lektkyk ftadwu ?ks.kkjk ;’kLoh ;ks)k- lkjsp dls vn~Hkwr vkf.k vYkkSfdd- vkiY;k dkO;krwu jlkG ok.khus lektkrhy okLro ekaMwu lektkyk tkx`r dj.;kps egku dk;Z R;kauh dsys] R;kps iMlkn vkt dsoG Hkkjrkrp ukgh] rj vf[ky foÜokr meVr vkgsr- laiw.kZ lektkyk] jk"Vªkyk fn’kk nk[kfo.kkjk] uanknhi vkgs vls EgVY;kl okoxs gks.kkj ukgh-

lkadsfrd ’kCn % ekuork] lekt] jk"Vª] 

5.6.6 स्कॉलर

Area of Article : कॉमर्स

Article Image

कच्चे तेल की (Crude Oil) कीमतों में उच्चावचनों का अवलोकनार्थ अध्ययन

डॉ. आर. एच. नगरकर

ABSTRACT

       dPps rsy (crude oil) dh dher dk orZeku vFkZO;oLFkkvksa esa egRoiw.kZ LFkku gS] ;g foRrh; cktkjksa ds lkFk lkFk izR;{k :i ls miHkksDrkvks] fuxeksa vkSj ljdkj dks Hkh izHkkfor djrh gSA dPPks ¼ba/ku½ rsy esa gksus okys mPpkopuksa dk u dsoy 'ks;j cktkjksa ij mYys[kuh; izHkko iM+rk gS vfirq oSf'od vFkZO;oLFkk ij Hkh lh/kk izHkko iM+rk gSA mi;ksx dh n`f"V ls dPps rsy dh izfØ;kdj.k ds ckn mls izR;{kr% mi;ksx ds fy, isVªksy vkSj fMtsy esa ifjofrZr fd;k tkrk gSA bldh vko';drk eq[;r% ifjogu] fctyh fuekZ.k oLrqvksa dk mRiknu ds fy, gksrh gSA laiw.kZ fo'o esa blds mi;ksx dks fdlh Hkh lwjr esa fQygky Vkyk ugh tk ldrkA blds mi;ksx dks fu;af=r ugh fd;k tk ldrkA bldk egRo] bldh vko';drk vkSj blds mi;ksx dks ns[krs gq, bldh dher ds O;ogkj egRoiw.kZ gks tkrk gSA bldh dher esa gksusokys fu;fer mrkjp<ko dks ns[kuk t:jh gS ftlls bls fu;af=r djus ds fy, dksbZ izHkkoh fufr;ka crkbZ tk ldsA 

5.6.7 स्कॉलर

Area of Article : शिक्षणशास्त्र

Article Image

शैक्षणिक संशोधनातील गुणात्मकता

डॉ. एस. एन. बरडे

ABSTRACT

      f'k{kdkus vkiyh O;kolkf;d xq.koÙkk ok<fo.;klkBh] O;olk;k'kh lacaf/kr leL;kaP;k fujkdj.kklkBh la'kks/kdh; o`Ùkh tkx`r Bsoyh ikghts-  xq.koÙkkiw.kZ f'k{kdkyk usgeh vusd leL;k HksMlkfor vlrkr-  d/kh vkiY;k v/;kiu fo"k;kP;k] d/kh v/;kiu ra=kP;k] d/kh fo|kF;k±P;k rj d/kh f'k{k.k O;oLFks'kh lacaf/kr vusd leL;k vk oklwu mH;k vlrkr-  vkt ekuoh drZqRokP;k loZp {ks=kr la'kks/ku pkyw vkgs-  Kkukps {ks= foLrkj.;klkBh] ekuoh leL;kaps vkdyu o fujkdj.k dj.;klkBh] ekuoh thoukr lq[k] 'kkarh] le`)rk vk.k.;klkBh la'kks/ku egRokph Hkwfedk ctkors-  la'kks/kukP;k vusd O;k[;k vkgsr-  i.k vki.k lksih o lqVlqVhr O;k[;k ?ksow -ß la'kks/ku Eg.kts oLrqfLFkrh tk.kwu ?ks.;klkBh ,[kk|k fo"k;kpk ckjdkbZus dsysyk leh{kkRed vH;kl fdaok oSKkfud fpfdRlk gks;-Þ ,sdks.kfolkO;k 'krdkP;k iqokZ/kkZr ekul'kkL=kpk vk/kkj ?ksowu 'kS{kf.kd {ks=krhy la'kks/kukauk lqjokr >kyh vls vk<Grs-  Hkkjrkyk Lokra«; izkIr >kY;kuarj tlt'kh f'k{k.kkr mRØkarh gksr xsyh] f'k{k.k {ks=kph O;kidrk ok<yh o ák {ks=krhy la'kks/kukph xrhgh ok<yh ijarq gsp izek.k Lokra«;izkIr gks.;kiwohZ ux.; gksrs-  'kS{kf.kd la'kks/kukr brj 'kkL= tls ekul'kkL=] lekt'kkL=] O;oLFkkiu 'kkL= oxSjspk izHkko iMk;yk lqjokr >kyh-