6.1 SCHOLAR

Area of Article : ALL

Article Image

VOL- 6 ; ISSUE 1 - PUNE RESEARCH SCHOLAR (ISSN 2455-314X) JIF 3.14

Editor-in-Chief

ABSTRACT

PUNE RESEARCH SCHOLAR 

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL

( ISSN 2455  -  314X  ONLINE )

 VOLUME 6 , ISSUE - 1 (FEB TO MAR 2020) (JIF 3.14)

6.1.1 SCHOLAR

Area of Article : COMMERCE

Article Image

SCRUTINY OF CORPORATE FRAUDS IN INDIA FROM ETHICAL PERSPECTIVE

DR. MAHADEV DATTU DONGARE

ABSTRACT

Business ethics is of overriding meaning as loads of principal organizations are constant to be spoiled by embarrassment of scandals and frauds. Corporate frauds answer in slaughter of bazaar capitalization and sort image of the organizations. They are distressingly prevalent across countries, and across sectors of the economy. This conceptual broadsheet highlights more or less of the key corporate frauds since liberty and their repercussions on shared and fiscal fabric of India.  Keeping sustainability as a fulcrum, it attempts to hint at steps that companies tin and duty adhere for management their businesses decently and in that way minimizing, if not eradicating the corporate fraud.

6.1.2 SCHOLAR

Area of Article : LITERATURE

Article Image

KAMALA DAS: POETIC REFLECTIONS OF CULTURE AND TRADITIONAL IMAGES

DR. RICHA VERMA

ABSTRACT

Kamala Das is regarded to be India’s foremost confessional poet writing in English today.  Her frank utterances and powerful use of words with immediate pin-pointed effects leave the readers overwhelmed.  Admittedly, her themes provide a direct contact with the readers confounded with intimate subjects, possessing an intense quality of an impressive writing. Her passions and boiling cauldron of emotions stir deep chords in the mind of readers leaving them baffled and restless.  Her poems give voice to several pains and pressures that a modern Indian woman has to face in order to uphold the sanctity of domestic happiness and marital relationship.  An imperceptive reader might feel offended by her unorthodox flashes and neurotic obsessions, but her frank, bold and revelatory handling of her actual experiences awaken one’s sympathy towards her in the face of a conventional society.

6.1.1 स्कॉलर

Area of Article : इतिहास

Article Image

पेशव्यांच्या प्रदेशातील पोलीस व्यवस्था

प्रा. डॉ. शामराव घाडगे

ABSTRACT

पोलीस हा शब्द शहर किंवा नगरराज्य आणि राज्याची परिस्थिती व राज्यघटना या अर्थाच्या ग्रीक (ग्रीक शब्दावरुन Polis हे त्याचे रोमन लिप्यंतर) शब्दापासून निघालेला असून तो मुलकी राज्यव्यवस्था या अर्थाने प्रथम फ्रेंच भाषेमध्ये रुढ झाला। सर्व पाश्चिमात्य राष्ट्रांत प्राचीन काळापासून नगरपालिका आणि तत्समान इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करीत असल्यामुळे कालांतराने 'पोलीस' या शब्दाला आधुनिक अर्थ प्राप्त झाला। पोलीस हे शासनाने तयार केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करतात। लोकांच्या जीवित वित्ताचे रक्षण करणे, गुन्ह्यांना आळा घालणे, घडलेल्या गुन्ह्यांचा शोध घेऊन आरोपीला पुराव्यानिशी न्यायासनासमोर हजर करणे, समाजात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे इत्यादी कामांचा समावेश पोलिसांच्या कर्तव्यांत होतो। पोलीस म्हणजे जनकल्याणासाठी कार्य करणारी समाजातील एक शक्ती असून त्याद्वारे संपत्ती आणि स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवले जाते। पोलीस संकल्पनेत केवळ शासनाचे संरक्षण आणि समाजातील शांतता आणि सुव्यवस्था इतकेच अपेक्षित नाही तर लोकांच्या जीविताचे आणि वित्ताचे देखील संरक्षण केले जावे, हे देखील त्यांचे मुख्य कार्य आहे।

6.1.3 स्कॉलर

Area of Article : शारीरिक शिक्षण

Article Image

सॉफ्टबॉलचे विज्ञानः कार्यप्रदर्शन आणि दुखापतीपासून बचाव करण्यासाठी परिणाम

प्रा. संदेश दौंडे

ABSTRACT

      सॉफ्टबॉलच्या खेळाने गेल्या १०० वर्षात जगभरात लोकप्रियता मिळविली आहे, सॉफ्टबॉलवर आधारित वैज्ञानिक तत्त्वांचा विचार करणे अगदी बालपणातच आहे. हे स्पष्ट आहे की सॉफ्टबॉलशी संबंधित विविध मोटर कौशल्ये, जसे की खेळपट्टी, फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण, खेळाडूंवर लक्षणीय समज आणि शारीरिक मागणी ठेवतात. या प्रत्येक कौशल्य श्रेणीची कुशल कामगिरीशी संबंधित बायोमेकेनिकल तत्त्वांचे पुनरावलोकन करून अधिक तपशीलवार तपासणी केली जाते. खेळपट्टीसाठी, बेसबॉल संशोधनातून ठराविक प्रमाणात माहिती गोळा केली जाऊ शकते; तथापि, सॉफ्टबॉलला आवश्यक असलेल्या अंडरआर्म तंत्राने स्विंगच्या प्रवेगक, खाली जाणार्‍या अवस्थे दरम्यान बाहू आणि खांद्यावर सर्वाधिक भार ठेवले आहेत. बॅट स्विंगचे किनेटिक विश्लेषणे सूचित करतात की एलिट फलंदाजांना स्विंग करायचे की नाही हे ठरवण्यासाठी अंदाजे २०० एमएस आणि स्विंग पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे समान कालावधी (परिणामी बॅटची वेग ४० मीटर / सेकंद पर्यंत आहे). क्षेत्ररक्षणाबाबतचे संशोधन खेळात अवलंबलेल्या शैली फेकण्याच्या मर्यादेपर्यंत मर्यादित राहिले आहे. ठराविक खेळाच्या वेळी विविध फेकण्याचे तंत्र अवलंबले जातात परंतु उच्चभ्रू खेळाडू शक्य तितक्या लवकर बेसवर परत जाताना साइडआर्म तंत्र अवलंबतात. नॅशनल अथलेटिक ट्रेनिंग असोसिएशनकडून मिळालेला डेटा बेसबॉलप्रमाणे सॉफ्टबॉलमध्येही दुखापत होण्याच्या समान पातळीचे संकेत देते. जवळजवळ १% जखमांना घागरी (घडा) अनुभवतात आणि जवळजवळ २% जखमेच्या सखल / मनगट / हाताच्या संयुक्त भागात असतात. क्रीडा विज्ञान आणि क्रीडा औषध संशोधन भविष्यात कार्यक्षमता वाढविणे आणि दुखापतीपासून बचाव करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याची क्षमता आहे.

महत्त्वाचे शब्द :- बायोमेकेनिकल, अंडरआर्म, नॅशनल अथलेटिक ट्रेनिंग, सॉफ्टबॉलशी संबंधित विविध मोटर कौशल्ये.

6.1.3 स्कॉलर

Area of Article : अर्थशास्त्र

Article Image

वर्तमान भारत के संदर्भ में शाश्वत विकास की अवधारणा के महत्व का विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ. आर. एच. नगरकर

ABSTRACT

‘kk’or fodkl og gS tks lrr cuk jgs] orZeku dky ls Hkfo”;dky rd vuar cuk jgsA orZeku ih<h fodkl ds fy, izkd`frd&HkkSfrd lalk/kuksa dk mi;ksx djrh gSA ;g mi;ksx foosd’khy #i ls gksuk pkfg,A ftlls ;s lalk/ku vkusokyh ih<h dks i;kZIr #i esa gLrkarjhr fd, tk ldsA orZeku esa Hkh ,d csgrj i;kZoj.k cukus dk iz;Ru gks vkSj Hkkoh ih<h ds fy, Hkh csgrj i;kZoj.k lkSik tk ldsA vkfFkZd fodkl fuf’pr #i esa izkd`frd lalk/kuksa dk Úgkl] iznw”k.k o`f/n] i;kZoj.k dks {kfr igwpkrk gSA ‘kk’or fodkl cuk, j[krs ds fy, vkt Hkkjr ds le{k vusd pwukSfr;kWa gSA fdarw bu pwukSfr;ksa ls fuiVus ds lek/kku Hkh miyC/k gS] ljdkj vkSj tulgHkkx ls gh ;g laHko gksxkA ‘kk’or fodkl ds lkFk i;kZoj.kh; laj{k.k dks tuvkanksyu cukuk gksxkA ‘kk’or fodkl dh vo/kkj.kk ds egRo dks orZeku esa le>uk vko’;d gS A

eqy’kCn %& vkfFkZd fodkl] ‘kk’or fodkl] i;kZoj.k j{k.k] orZeku ih<h] Hkkoh ih<h] izkd`frd iwath] izkd`frd laink] ljdkjh iz;kl] yksd lgHkkx] dMs dkuwu o vuqikyu] lkewfgd nkf;Ro]

6.1.4 स्कॉलर

Area of Article : समाजशात्र

Article Image

गुजरात में बाल अपराध में पारिवारिक - पर्यावरण की भूमिका और उनके उपाय

डॉ. छाया आर. सूचक

ABSTRACT

ÐçÚ±¢Ú »ÜU }¢¢ñçHÜU „¢}¢¢ç…ÜU „æS¼¢ ãñ J Ï¢¢HÜU ÜUï òçQUy± ç±ÜU¢„ ÜUè Ýèæ± ÐçÚ±¢Ú }¢ïæ ãè ÐÇG¼è ãñ J §„è ÜU¢Ú‡¢ ÅŒÐÝ (1949 : 234) }¢ã¢ïβ Ýï ÐçÚ±¢Ú ÜU¢ï ‘òçQUy± ÜU¢ ТHÝ¢’ ÜU㢠ãñ J Ï¢¢HÜU ÜUï Ðí¢Úç}|¢ÜU ±¯¢ïü }¢ïæ, ÐçÚ±¢Ú }¢ïæ ¼ƒ¢ ÐçÚ±¢Ú m¢Ú¢ç±™¢Ú »±æ ¥Ýé|¢± ÜUï }¢¢ñçHÜU Ðíç¼}¢¢Ý Sƒ¢çм ã¢ï¼ï ãñ J ÅŒÐÝ ÜUï ¥Ýé„¢Ú çÐÚ¢±Ú ãè Ï¢¢HÜU ÜU¢ï ò±ã¢Ú-Îéòü±ã¢Ú ÜU¢ Ðíçà¢ÿ¢‡¢ ÎïÝï ÜU¢ Ðíƒ}¢ }¢ãy±Ðꇢü ç±l¢H² ãñ J ÐçÚ±¢Ú ãè Ï¢¢HÜU ÜUï ™çÚ~¢-çÝ}¢¢ü‡¢ }¢ïæ }¢ãy±Ðꇢü |¢êç}¢ÜU¢ ¥Î¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J }¢ñÜUÇ¢ïÝÈU¢òH (1940)  Ýï §„ Ï¢¢¼ ÐÚ …¢ïÚ Ç¢H¼ï ãé» ÜU㢠çÜU - ‘ÐçÚ±¢Ú ÜU¢ òçQUx¢¼ „}ÐÜUü Ï¢¢HÜU ÜUï ™çÚ~¢-çÝ}¢¢ü‡¢ }¢ïæ }¢ãy±Ðꇢü |¢êç}¢ÜU¢ ¥Î¢ ÜUÚ¼¢ ãñ, …¢ï ÐèÉGè ÎÚ ÐèÉGè ™H¼¢ Úã¼¢ ãñ J’ ÐçÚ±¢Ú ãè Ï¢¢HÜU ÜUï „}¢¢…èÜUÚ‡¢ ÜUè }¢¢ñçHÜU „æSƒ¢ |¢è ãñ J Ï¢¢HÜU ²ãè ÐÚ ÜUéÀ Ýñç¼ÜU ¥¢Îࢢïü ÜU¢ï „趼¢ ãñ …¢ï ©„ï ¥ÓÀï-Ï¢éÚï ÜU¢ ¿¢¢Ý ÜUÚ¢¼ï ãñ J ²ï „¢}¢¢…èÜUÚ‡¢ ÜUè ÐíçRU²¢ RU}¢à¢: ™H¼è Úã¼è ãñ ¥¢ñÚ Ï¢¢HÜU ÜUï ò±ã¢Ú-Ðíç¼}¢¢Ý ÜU¢ çÝ{¢üÚ‡¢ ÜUÚ¼è ãñ (çƒHx¢¢Ú¢… : 1983 : 26) J

6.1.5 स्कॉलर

Area of Article : शिक्षणशास्त्र

Article Image

चंद्रपूर शहरातील उच्च प्राथमिक स्तरावर मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या दारिद्र्य

डॉ. एस. एन. बरडे

ABSTRACT

       Hkkjrh; jkT;?kVusuqlkj /keZfujis{krsps rRo fLodkjY;k xsY;keqGs loZp /kek±ps yksd bFks xq.;k&xksfoankus vusd o"kkZaiklwu jkgkr vkgsr-  loZp leqnk;krhy yksdkaP;k ikY;kauk f”k{k.k ?ks.;kpk vf/kdkj izkIr >kysyk vkgs-  f”k{k.kkpk vf/kdkj gh ladYiuk vkrk ekU; ikoyh vkgs-  Hkkjrh; lektke/;s fganq lkscrp eqLyhe] f”k[k] f[kz”pu] ikjlh b- leqnk;kps yksdkauk leizek.kkr vf/kdkj izkIr >kysys vkgsr-  egkjk’Vª gs ejkBh Hkkf’kd jkT; vlys rjh vFkkZtZuklkBh ckgsjhy jkT;krwu vkysys vusd dkexkj ;sFks okLrO;kl vkgsr-  R;keqGs R;kaph eqys vkiY;k jkT;krhy vusd “kkGkae/kwu f”k{k.k ?ksr vkgs-  la”kks/kd gs Lor% f”k{k.k egkfo|ky;kr dk;Zjr vlY;keqGs vkarjokflrk dk;ZØeka varxZr vusd “kkGkauk HksVh nsrkauk nkjhæî js’ks[kkyhy vejkBh fo|kFkhZ ts dh ejkBh ek/;ekaP;k “kkGsr f”k{k.k ?ksr gksrs-  R;kaP;k lanHkkZr la”kks/kdkyk leL;k tk.koY;k-  ;k leL;kaP;k lek/kkukFkZ la”kks/kdkus izLrqr fo’k;koj la”kks/ku dj.;kps Bjfoys-  nkjhæî js’ks[kkyhy vejkBh fo|kF;k±P;k cÚ;kp leL;kaph la”kks/kdkyk izfprh vkyh] R;keqGs la”kks/kukps iz;kstu-

6.1.6 SCHOLAR

Area of Article : भूगोल

Article Image

बरेली जनपद में जनसंख्या के आर्थिक प्रतिरूप का भौगोलिक विवेचन

डॉ. शिव कुमार सिंह

ABSTRACT

 çLrqr fo'ys"k.k tuin cjsyh dh tula[;k ds vkfFkZd çfr:i mu yksxksa ds lewg dks lanfHkZr djrk gS tks fdlh ns”k ;k {ks= dh vFkZO;oLFkk esa dke djus vkSj ;ksxnku djus esa l{ke vkSj bPNqd gSaA blesa tula[;k dk og Hkkx Hkh “kkfey jgrk gS tks dk;Zjr gSa ;k fQj jkstxkj dh ryk”k dj jgs gSa]lkFk gh os Lo&fu;ksftr gSa ;k viuk Loa; dk O;olk; lapkfyr dj jgs gSaA tuin dh {ks=h; tula[;k dh vkSj mudh fo'ks"krkvksa dks mdsj dj ;g Li"V gS djus dk iz;kl fd tuinh; tula[;k dh okLrfod vkfFkZd fLFkfr D;k gS ? ftlls tuinh; tula[;k dk vkfFkZd Lo:i Li"V gks ldsA